Активности на плану естетског уређења и изгледа Дома биће заступљене кроз следеће активности:


• преглед хигијене и естетског изгледа соба;
• преглед сређености и уређености домског дворишта;
• организовање озелењавања и пошумљавања домског дворишта;
• уређивање спортског полигона и учешће у другим акцијама.
У остваривању програма рада ове секције активно ће се укључити васпитне групе и Одбор домске заједнице.
Као организовани облици друштвене активности ученика у Дому формирани су:
• Домска заједница ученика,
• Комисија за организовање културно забавног живота,
• Комисија за стандард и ишрану ученика
• Комисија за хигијену и естетско уређење Дома.