Република Србија

  Дом ученика средњих школа

  Саве Ковачевића 23

  К р а г у ј е в а ц

  Телефон/факс: 034/303-402; 308/530

  email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (?Сл. гласник РС? број 16/18), Дом ученика средњих школа Крагујевац, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп балон сале - непокретности у јавној својини

Предмет давања у закуп, путем прикупљања писмених понуда, је балон сала површине 920 м2 на којој право коришћења има Дом ученика средњих школа Крагујевац са седиштем у Крагујевцу у улици Саве Ковачевића 23.

Балон сала се издаје у закуп радним данима и у дане викенда за спортске активности од 08.00 до 17,00 часова и од 18,00 до 22.00 часа, средом до 20,00 часова.

Балон сала се неће користити у периоду од 01. јула 2018. године до 31. августа 2018. године и у дане државних и верских празника у које се не ради у складу са законом и на дан 31.12.2018. године.

Балон сала се даје у закуп од дана закључења уговора до 30. јуна 2019. године..

Почетни износ закупнине је 1.320,00 динара без ПДВ-а за термин од 60 минута (Дом ученика није у систему ПДВ-а).

Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Понуда која се доставља за закуп балон сале обавезно садржи износ закупнине који се нуди и:

  1. Податке о подносиоцу понуде за?
  • физичка лицаимеипрезимеадресубројличнекартејединствени матични број грађана;
  • предузетникеимеипрезимепредузетника,  адресубројличнекартејединственбројграђана, назив радње, матични број;
  • правна лица:називиседиштекопијурешењаоуписуправноглицаурегистаркоднадлежногорганакаоипуномоћјезалицекојезаступаподносиоцапријаве;
  1. Спорт који понуђач жели да обавља у балон сали.

Понуђач уз понуду за закуп балон сале доставља и доказ о уплати депозита у износу од 5.000,00 динара (за физичка лица) односно 10.000,оо динара (за предузетнике и правна лица) који је уплатио на подрачун сопствених прихода Дома број 840-12667-54 и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је 8 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп балон сале.

Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

  Балон сала која се даје у закуп може се разгледати у периоду од објављивања јавног огласа до подношења понуде, сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова.

Термини за закуп балон сале по данима су дати у табели која се може преузети са сајта Дома - интернет страница: www.artem.edu.rs

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу: Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац, са назнаком ?Понуда за закуп балон сале ? не отварај?.

Понуде се достављају до 25. октобра 2018. године до 12,оо часова.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку  прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

Јавно отварање писмених понуда ће се одржати 25. октобра 2018. године са почетком у 12.30 часова, на адреси Саве Ковачевића 23, 34000 Крагујевац.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти износ закупнине, комисија је дужна да позове понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и изабрати најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи  у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба  извршити избор најповољнијег понуђача . 

Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Лице чија је понуда најповољнија дужно је да у року од 3 (три) дана од дана добијања обавештења приступи закључењу уговора.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања  поступка, односно не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу.

Додатне информације и обавештења у вези овог огласа, заинтересовани понуђачи могу добити свакога раднога дана од 10.00 до 12.00 часова, на телефон број 034/303-402.

Особа за контакт је Јелена Шуковић, службеник за јавне набавке.

Увид у документацију може се обавити дана 26. октобра у периоду од 8.00 до 12.00 часова.

 

Коришћење спортске сале

Понедељак

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22

   

Уторак

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22

   

Среда

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

18-19

   

19-20

   

Четвртак

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22

   

Петак

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22

   

 Субота

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

17-18

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22

   

Недеља

Време

корисник

потпис,бр.личне карте

8-9

   

9-10

   

10-11

   

11-12

   

12-13

   

13-14

   

14-15

   

15-16

   

16-17

   

17-18

   

18-19

   

19-20

   

20-21

   

21-22