Република Србија

Дом ученика средњих школа

Бр. VIII/ 01 -679

30.08.2019.год

КРАГУЈЕВАЦ

         У складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гл.РС“ бр.36/2019) и одредбама Конкурса за пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2019/2020.год., а на основу извештаја Комисије за спровођење конкурса, и закључка Педагошког већа одржаног 30.08.2019.г, директор Дома донео је следећу

                                           О   Д   Л   У   К   У

  1. У другом уписном року (од 26-29. августа) из категорије осетљивих друштвених група, на смештај и исхрану прима се укупно 25 кандидата (колико је и конкурисало), a који према приложеној документацији испуњавају услове за припадност осетљивој групи, и то: 15 девојчица и 10 дечака.
  2. Пријем кандидата из категорије осетљивих друштвених група вршиће се према РАНГ ЛИСТИ ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА УЧЕНИКА/ УЧЕНИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.год. бр. VIII/06-678, која је истакнута на огласној табли и сајту Дома.
  3. Преостала слободна места попуниће се са ранг листе непримљених кандидата.

Родитељи (старатељи) ученика примљених у другом уписном року, дужни су да до 03.септембра потпишу уговоре о смештају у Дом. Приликом потписивања уговора, обавезно се прилаже: извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење издато на прописаном обрасцу, са назнаком да је ученик здрав за колективни смештај (за становање у дому ученика), које не може бити издато пре 15.августа.          

                                                                                 Директор Домa                                                                                               Љубица Башић, ср.

 

РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА –УЧЕНИКА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. год.

 

- УЧЕНИЦЕ...

- УЧЕНИЦИ...